Ethiopian news updates Amharic: ያለመከሰስ መብታቸው የተነሳው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት  አባላት ስም ዝርዝርያለመከሰስ መብታቸው የተነሳው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት  አባላት ስም ዝርዝር

ያለመከሰስ መብታቸው የተነሳው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት  አባላት ስም ዝርዝር::

———————————-

1. ዶ/ር ደብረጽዮን ገ/ሚካኤል

2. አቶ አስመላሽ ወ/ስላሴ

3. አቶ አባይ ጸሀዬ

4. አምባሳደር ዶ/ር አዲስዓለም ባሌማ

5. አቶ ጌታቸው ረዳ 

6. አቶ አጽብሃ አረጋዊ

7. አቶ ታደሰ ሀይሌ

8. ዶ/ር መብራቱ መለስ

9. ወ/ሮ ለምለም ሀድጉ

10. አቶ ገ/እግዚአብሄር አርኣያ

11. አቶ ሀለፎም ግደይ

12. አቶ ሀዱሽ አዛነው

13. ወ/ሮ መብራት ገ/ጊዮርጊስ

14. ወ/ሮ ሙሉ ገ/እግዚአብሄር

15. ወ/ሪት ልዕልቲ ጸጋዬ

16. ወ/ሮ ማሚት ተስፋይ

17.  ወ/ሮ ማና አብርሃ

18. አቶ ካላዩ ገ/ህይወት

19. አቶ ጌዲዮን ሀ/ስላሴ

20. መ/ር በርሄ ዝግታ

21. አቶ ታደለ አሰፋ

22. አቶ ነጋ አሰፋ

23. ወ/ሮ ናፈቁሽ ደሴ

24. ወ/ሮ ሽሻይ ሀ/ሰላሴ

25. ወ/ሮ አልማዝ አርኣያ

26. ወ/ሮ አሰለፈች በቀለ

27. ወ/ሮ አስቴር አማረ

28. አቶ አለምሰገድ ወረታ

29. ዶ/ር አድሃና ሃይለ

30. አቶ ኪሮስ ወ/ሚካኤል

31. አቶ ሹምዬ ገብሬ

32. አቶ ካሳ ጉግሳ

33. ወ/ሮ አበራሽ አድማሱ 

34. አቶ ዮሀንስ በቀለ

35. አቶ ዳኘው በለጠ

36. ወ/ሮ ፅዋሃብ ታደሰ

37. አቶ ዊንታ ተክሉ እና 

38. አቶ ግርማይ ሻዲ ናቸው፡፡

(ምንጭ፡- የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት )

Say Something